• Marinaweg 12, 1361 AC, Almere, Netherlands
  • +31 (0)36 5369459

Garantie

GARANTIE VAN QUANTUM

QUANTUM EU-GARANTIEBELEID

Op grond van het consumentenrecht van de Europese Unie (EU) heeft de oorspronkelijke koper volledige wettelijke garantierechten gedurende twee jaar vanaf de levering van het Quantum-zeilproduct. Uw dealer is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst, namelijk dat uw gekochte zeilproduct vrij is van fouten die de waarde of het typische gebruik ervan schaden. In geval van gebrek aan overeenstemming, kunt u van de dealer eisen dat deze het product repareert of vervangt, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is. Anders kunt u een gepaste prijsvermindering eisen of de overeenkomst laten ontbinden, waarbij de laatste wordt uitgesloten als het gebrek aan overeenstemming gering is.

Deze garantie is geldig in landen die de toepasselijke regelgeving van de Europese Unie (EU) hebben omgezet in nationale wetgeving. De toepasselijke nationale wetgeving die van toepassing is op de verkoop van consumptiegoederen, wordt niet beïnvloed door deze garantie. Vraag uw dealer naar de toepasselijke bepalingen in uw Nederland.

Garantieclaims worden alleen geaccepteerd als het zeilproduct is gebruikt voor het beoogde doel. Elk zeilproduct dat wordt gebruikt voor een onbedoeld doel komt niet in aanmerking voor garantiebescherming.

Deze garantie dekt geen schade als gevolg van slijtage (dat wil zeggen slijtage of verslechtering die het gevolg is van onregelmatig gebruik van het product), verwaarlozing (onvoldoende zorg, opslag en / of onderhoud), ongevallen, stress veroorzaakt door het gebruik van het zeil buiten zijn ontworpen windbereik, overmatige geseling, onjuiste montage, het gebruik van oplosmiddelen of chemicaliën of andere onjuiste behandeling of schade of storingen als gevolg van wijzigingen of aanpassingen aan het zeil.

Voor alle garantie-aanvragen of claims, om te profiteren van uw rechten, moet u de claim indienen bij de dealer waar u het Quantum sail-product hebt gekocht binnen een periode van twee maanden vanaf de datum waarop u het gebrek aan overeenstemming met de dealer hebt ontdekt. garantiebepalingen. Onjuiste dimensionering of onjuiste vormclaims moeten binnen zestig (60) dagen vanaf de datum waarop het zeil aan de oorspronkelijke koper wordt geleverd, bij Quantum worden ingediend. U moet uw originele aankoopbewijs opnemen bij het inleiden van uw claim bij de dealer van wie het Quantum-product is gekocht

 

SLIJTAGE

Componenten van zeilproducten zijn vanwege hun functie onderhevig aan slijtage. De mate van slijtage hangt af van gebruik, onderhoud en onderhoud en de omgeving waaraan het zeilproduct wordt blootgesteld, zoals regen, zon en wind. Alle zeilproducten zullen uiteindelijk het einde van hun bruikbare levensduur bereiken, afhankelijk van de omstandigheden en intensiteit van het gebruik. Oneigenlijk gebruik of gebruik van het zeilproduct valt niet onder deze garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overbelasting van het zeil of gebruik van het zeil buiten het ontworpen windbereik, langdurig klapperen, onjuiste montage of demontage, verkeerd gebruik, onjuiste toepassing, nalatigheid , chemische verontreiniging, vuur of andere opgewekte warmte, water of ander materiaal dat vastzit in een opgeslagen zeil, onjuiste opslag, onjuiste blootstelling aan de zon, wind of regen, zeilverandering die niet is goedgekeurd door Quantum.

 

BEPERKING VAN DE  QUANTUMGARANTIE (ALLE AANKOPEN)

Quantum’s garantie dekt geen schade als gevolg van:

Slijtage als onderdeel van de normale functie van de zeilproducten (zoals vermeld in de sectie getiteld Slijtage)

  • Verwaarlozing (onvoldoende verzorging, opslag, onderhoud, gebruik van oplosmiddelen of chemicaliën)
  • Ongevallen (schade veroorzaakt door een evenement buiten het zeil)
  • Overbelasting veroorzaakt door overbelasting, gebruik van het zeil buiten zijn ontworpen windbereik, overmatig klapperen of onjuist optuigen
  • Onjuiste behandeling of schade als gevolg van wijzigingen of aanpassingen aan het zeil.

Deze garantie dekt niet de arbeids- en transportkosten en dekt ook de vervolgkosten die voortvloeien uit toekomstige problemen met productcompatibiliteit, defecten of andere kosten die verband houden met de garantieclaim. Quantum en zijn Quantum-dealers behouden zich het recht voor om behandelingskosten in rekening te brengen als blijkt dat een geretourneerd zeilproduct niet onder de garantie valt volgens de hierin vermelde voorwaarden.

Verder behouden Quantum en zijn Quantum-dealers zich het recht voor om een ​​normale vergoeding in rekening te brengen voor elk moment en voor elk materiaal dat wordt gemaakt bij het repareren van een zeilproduct dat niet onder de garantie valt volgens de hierin vermelde voorwaarden.

Voor alle garantieclaims moet u de claim indienen bij uw Quantum-dealer, die u zal instrueren over het al dan niet hebben van een geldige garantieclaim en de juiste garantieprocedure. Als u geen contact kunt opnemen met uw dealer, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Quantum USA, zoals hieronder aangegeven.

EXTRA INFORMATIE

Er zijn geen expliciete garanties van toepassing, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, dan deze gepubliceerde beperkte garantie. Alle impliciete garanties, inclusief zonder beperking, de impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot de duur van deze beperkte garantie. In geen geval kan Quantum Sails of Quantum Sails Nederland aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook. Inclusief, maar niet beperkt tot winstderving of commercieel verlies; voor zover deze schade door de wet is uitgesloten.

In sommige landen is de uitsluiting of beperking van incidentele of inconsequente schade of beperking van de duur van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de procedurele beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

De geboden garantie is niet van invloed op de wettelijke rechten van de consument volgens de geldende wetgeving of op de rechten van de consument ten opzichte van de dealer die voortvloeien uit hun verkoop- / aankoopovereenkomst.

Geen geldige garantie. Dit is alleen een recensie-exemplaar. Geldige garanties kunnen worden verkregen van de Quantum Website “My Q Account” door de oorspronkelijke koper na voltooiing van de aankoop. https://www.quantumsails.com/en/services-support/warranty-information

.

Top